jump to navigation

Verwijderen van privacygevoelige bestanden juni 7, 2006

Posted by Gertjan in Forensisch Informatie Systeem.
trackback

Webwereld: metazoeker-ixquick-verwijdert-privacygevoelige-bestanden.html

In hoeverre kan dit de invoering en goede werking van een FIS tegenwerken? Gaat een implementatie van het FIS hier last van hebben, bijvoorbeeld doordat informatie als IP-adressen verwijderd wordt? Wat als bedrijven met een op Internet georiënteerde business dit soort acties gaan uitvoeren?

Vanuit forensisch oogpunt bezien kan dit behoorlijk verstorend werken, hoewel het wel bevorderend werkt voor de privacy van gebruikers.

Advertenties

Reacties»

1. Coen - juni 8, 2006

Er kunnen diverse andere redenen zijn om gegevens te verwijderen uit gegevensbestanden; hierbij valt onder andere te denken aan het recht op correctie (art. 35 en 36 Wbp) Op basis van het recht van inzage in de, over de betrokkene, vastgelegde gegevens kan de betrokkene de organisatie verzoeken de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Na het doorvoeren van dergelijke mutaties wordt de waarde van de in het FIS vastgelegde gegevens ook aangetast.

2. gertjan - juni 9, 2006

Ik zie het anders: in het FIS wordt steeds een momentopname van de werkelijkheid opgeslagen. Als de werkelijkheid veranders, bijvoorbeeld omdat iemand van mening is dat zijn gegevens veranderd moeten worden, dan wordt dat geregistreerd. Het FIS is letterlijk een gesloten blackbox, er gaat data in, op een juridisch en forensisch juiste wijze, en deze blackbox gaat pas open na het uitspreken van de juiste spreuk – en nog wat aanvullende wachtwoorden.

Door op deze wijze te handelen wordt het FIS niet aangetast – dat zou ook wel naar zijn voor de geloofwaardigheid en belangrijker nog, de praktische toepasbaarheid, als er met de in het FIS opgeslagen gegevens kan worden gemanipuleerd.

3. Coen - juni 15, 2006

Gertjan, door jouw zienswijze heb ik het Wbp er nog eens op nageslagen. De onderbouwing die jij in de laatste alinea geeft is juridisch ook houdbaar.

In artikel 43 van Wbp worden de artikelen 9, eerste lid, 30 derde lid, 33, 34 en 35 buiten toepassing gelaten voor zoverre dit noodzakelijk is in het belang van: (in dit geval) b. de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.
Artikel 36 Wbp wordt niet (direct) genoemd als mogelijke buitentoepassing verklaring.

Echter in de memorie van toelichting van de Wbp staat bij artikel 43 (vierde aandachtsstreepje, blz. 171): de uitoefening van het recht op kennisneming (artikel 35) aan welke bepaling de uitoefening van het recht op verbetering is verbonden.

4. Gertjan - juni 15, 2006

Dat is nu precies zo een knelpunt of lek dat je “creatief” moet zien op te lossen of te dichten. Want als al je gebruikers om de haverklap de gegevens in willen zien, wordt het FIS een stick aan je been (een FIS-stick) in plaats van een business-enabler.

Als je mijn redenering nu doortrekt, door te stellen dat de historische gegevens historie zijn, slechts onder uitzonderlijke omstandigheden eventueel geraadpleegd worden, en dat de wijziging eveneens is geregistreerd, kom je er volgens mij netjes onderuit. Vanaf het moment van corrigeren zijn de gegevens juist.

Indien het productiedata betreft, bijvoorbeeld voor het aanmaken van salaristapes, of het wijzigen van een naam na een huwelijk (of scheiding) is het redelijk dat alle relevante in productie beschikbare gegevens worden aangepast. Hierbij reken ik nadrukkelijk de in FIS opgeslagen gegevens NIET tot productie gegevens.

En als dit niet standhoudt, zal er nog een kleine wijziging moeten worden aangebracht in de wetgeving om FIS te kunnen activeren.
Ralph, jij hebt hier ook al onderzoek naar gedaan, heb jij er een mening over?

5. Coen - juni 15, 2006

Hoe voorkom je een FIS-stick aan je been:
Artikel 35 lid 3 stelt dat de verantwoordelijke de verplichting tot informering van de betrokkene niet hoeft na te komen indien de nakoming onmogelijk blijkt te zijn of een onevenredige inspanning kost (vooral dit laatste lijkt mij van toepassing op jouw eerste alinea).

In relatie tot je derde alinea het volgende:
Het is niet eens wenselijk om de gegevens in het FIS te wijzigen, daar de integriteit van de bewijslast daardoor wordt geschonden. Want op het moment (tijdstip) van registratie waren dat de gegevens die over deze persoon bekend waren.

6. Alf - juni 15, 2006

Gevaarlijk terrein. Historisch vastgelegde gegevens, die onweerlegbaar zijn want zo heb je dat gedefinieerd, weer veranderen op initiatief van het subject? Ik ben het eens met Coen. Vastgelegde gegevens zijn read-only en behouden hun integriteit gedurende hun van tevoren vastgestelde levensduur.

7. Gertjan - juni 16, 2006

Ik ben nog even verder gegaan met zoeken en heb iets gevonden in de Databankenwet van 8 juli 1999. Artikel 2 lid 1b is het meest relevant:
De producent van een databank heeft het uitsluitende recht om toestemming te verlenen voor de volgende handelingen:
a. het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;
b. het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van een databank, voorzover dit in strijd is met de normale exploitatie van die databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van de producent van de databank.

Deze bepaling heeft tot doel het “harvesten”, oogsten of leegmelken van een database te voorkomen. Dus de producent van een FIS zou zich kunnen beroepen op dit artikel in de Databankenwet om niet steeds stukjes in het FIS opgeslagen informatie op te moeten leveren.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: